การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  คณะสังคมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ บุคลากรของ Department of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ รวมถึงการลงนามข้อตกลงด้านวิชาการกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณาจารย์ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย