วันรำลึก เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน“ งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และสืบทอดเจตนารมณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ในงานดังกล่าวประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การกล่าวราชสดุดีรำลึก การแสดงของนิสิต การบรรเลงดนตรีไทย นิทรรศการและวิดีทัศน์