กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้จัดการบรรยายพิเศษศิลปะและวัฒนธรรม ในหัวข้อเรื่อง ‘Archaeology in Thailand & Laos: New Discoveries!’ ‘ข้อค้นพบใหม่ทางโบราณคดีในประเทศไทยและลาว’ 
โดย  Dr Nigel Chang จากมหาวิทยาลัยเจมส์คุ้ก (James Cook University)  ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รวมทั้งเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่นิสิตนานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะสังคมศาสตร์ อีกด้วย