การฝึกอบรม EdPEx

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ทีม EdPEx ของคณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี ได้เข้าร่วมอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งจัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ EdPex และการวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุง (OFI)รวมทั้งเข้าใจหลักการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบประเมินตามเกณฑ์ EdPEx อย่างเต็มรูปแบบของปีการศึกษา 2561