กิจกรรมบริการด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมและทำนุบำรุงศาสนา โดย ผศ.ดร.วิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม โตรงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรอยวัฒนธรรมไทย การสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตโดยใช้พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นที่ยึดเหนี่ยว อันจะก่อนให้เกิดความสุขทั้งกายและใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรด้วย