การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริหารด้านความปลอดภัย โดย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในอันที่จะเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะสังคมศาสตร์เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุการณ์จริง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้นำทีมวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก