ทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ห้วหน้างาน คณาจารย์และคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนของคณะทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี 2562 คณะสังคมศาสตร์ ณ โรงแรมHeritage บางแสน จ.ชลบุรี