การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561   คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ อันพึงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ที่ทำคะแนนสูงสุด รวมทั้งนิสิตใหม่ที่สอบเข้าได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ได้มีการเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โดยมีนิสิตใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน