ปรับปรุงพื้นที่คณะเฟส 2

ขออภัยคณาจารย์ทุกท่านช่วงนี้คณะมีการก่อสร้างหลายพื้นที่ 1. ปรับปรุงโถงลิฟท์อาคาร 1 ชั้น 1 2. ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเลขานุการคณะ อาคาร 3 ชั้น 1 ในส่วนงานสำนักงานฯ ได้ดำเนินการย้ายสำนักงานชั่วคราวดังนี้ 1. งานบริการการศึกษา โครงการ ป. ตรี ภาคพิเศษ การเงินภาคพิเศษ อาคาร 4 ชั้น 3 (ลานบิ้กซี) 2. งานกิจการนิสิต อาคาร 2 ชั้น 1 (ห้องศูนย์ปฏิบัติการกิจการนิสิต) 3. ส่วนงานอื่นๆ เช่น งานคลัง พัสดุ หน่วยสารบรรณ เจ้าหน้าที่ ประกันฯ อาคารสถานที่ อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องสมุดเดิม) สำนักงานฯ คาดว่าจะใช้เวลาในการปรับปรุง ประมาณ 150 วัน นับจากวันจันทร์หน้าครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ผศ.ดร.วิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต