การสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 งานบริการการศึกษาได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ ผ่านระบบ tcas รอบที่ 3 อันเป็นกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนได้สมัครเข้าศึกษาต่อและมาสอบสัมภาษณ์ประมาณ 200 คน