โครงการ พบพี่เลี้ยง EdPEx มก.

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ "พบพี่เลี้ยง EdPEx มก." ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ได้พบกับคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของ มก. ซึ่งประกอบด้วย   รศ.ดร.วิกร  ตัณฑวุฑโฒ (คณะศึกษาศาสตร์) รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง (คณะมนุษยศาสตร์) คุณวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ (สำนักประกันคุณภาพ)มาดำเนินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบ EdPEx ขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป