ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าเฝ้ากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ได้รับพระอนุญาตเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร