การเยี่ยมชมศูนย์ KU SISU

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  ผศ.ดร. ณัฐวีร์  บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ KU SISU ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯและผู้แทนจากประเทศต่างๆภายใต้โครงการ SEASIN Southeast Asian Social Innovation Network  ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและตรวจสอบความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้โครงการนี้เป็นความร่วมมือเพื่อดำเนินงานวิชาการในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในประเทศไทยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี ได้กล่าวต้อนรับและยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับทาง TSIS เพื่อร่วมกันผลักดันแนวทางนวัตกรรมเพื่อสังคมต่อไป