กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิเทศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมอภิปรายพิเศษเรื่อง "stand up for Women Empowerment"   โดยผู้แทนจากประเทศไทยและผู้เชี่ยวช่าญจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอมุมมองด้านวิชาการและด้านสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นกลองโดยนักแสดงสตรีจากประเทศหมู่เกาะมาดากัสกา อีกด้วย