คณะผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์
  ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

  คณบดี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ

  รองคณบดีฝ่ายกฎหมาย นโยบาย และแผน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.ธนารดี คำยา

  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

  เลขานุการประจำคณะ
 • โครงสร้างการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์