คณะผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

 • ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง

  คณบดี

 • รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 • ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

  รองคณบดีฝ่ายประสานงานองค์การและพัฒนากายภาพ
 • ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน

  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
 • รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
 • ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์

  รองคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสังคม
 • อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม
 • ผศ.ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผศ.ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • อ.ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
 • อาจารย์ ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
 • โครงสร้างการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์