คณะผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

 • ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา

  คณบดี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  และกิจการพิเศษ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.ธนารดี คำยา

  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  เฉลิมขวัญ สิงห์วี

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • อาจารย์ ดร. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ศาสตรินทร์ ตันสุน

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
  และศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ไพลิน กิตติเสรีชัย

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  และกิจการพิเศษ
 • อาจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

  เลขานุการประจำคณะ
 • อาจารย์ ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล

  ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์

  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
 • อาจารย์ ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์

  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐา ชิตช่าง

  หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์

  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง

  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

  กรรมการประจำคณะกรรมการฯ
 • อาจารย์ นฤมล ช้างบุญมี

  กรรมการประจำคณะกรรมการฯ

 • น.ส.จรรยา จัตตานนท์

  หัวหน้าสำนักงาน

 • โครงสร้างการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์