• วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

  บูรณาการศาสตร์ทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางสังคมศาสตร์

  2. ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกทางสังคม

  3. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีมาตรฐานสู่ระดับสากล

  4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาสตร์

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ

 • ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

สายตรงคณบดี

 • "ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่ SOC 53/KU 78 ทุกคน ด้วยความยินดียิ่งนะคะ และขอให้ที่นี่เป็นที่ที่พวกเราใช้เวลา 4 ปีด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ"

  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา

  คณบดี คณะสังคมศาสตร์ 

 • เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ทุกคนมีแต่ความสุข ความก้าวหน้า ความเจริญ และโชคดีตลอดปีค่ะ ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี คณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารการศึกษา / วิจัย / ศึกษาต่อ / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน

แนะนำสมาชิกใหม่คณะสังคมศาสตร์

 

Social Sciences Movement