แนะแนวการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

รับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์


สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

เนื้อหาวิชาที่ศึกษามุ่งเน้นและครอบคลุมถึงการศึกษา และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นโลก อันได้แก่ องค์ประกอบที่สำคัญ 4 องค์ประกอบ คือ ดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต ทำให้ผู้ศึกษามีความสามารถมองเหตุการณ์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพราะการศึกษาภูมิศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนที่เป็นศาสตร์ทางธรรมชาติ (Natural Sciences)และในส่วนที่เป็นศาสตร์ทางสังคม (Social Sciences) ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพื้นฐานการวางแผนพัฒนาวิธีการศึกษาภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน เน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative Analysis) และใช้เทคนิควิธีการที่ทันสมัย เช่น แผนที่ดิจิทัล ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม รวมทั้ง การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นระบบฐานข้อมูลที่สำคัญที่สุดของการวางแผนพัฒนาพื้นที่

การประกอบอาชีพ

เป็นอาจารย์สอนภูมิศาสตร์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ แล้ว ยังสามารถทำงานในหน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

การศึกษาต่อ

ศึกษาต่อได้หลายสาขา เช่น ภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา ภูมิสถาปัตยกรรมผังเมือง การวางแผนภาคและเมือง สิ่งแวดล้อม การจัดการลุ่มน้ำ การจัดการทรัพยากร การจัดการฐานข้อมูล การรับรู้จากระยะไกล และ GIS เป็นต้น ทั้งในมหาวิทยาลัยประเทศไทยและต่างประเทศ


รหัสกลุ่มสาระและชื่อรายวิชาที่ใช้สมัคร

โปรดสืบค้นข้อมูลผ่าน webpage ของ สอท.
หรือดูรายละเอียดที่ webpage ของสาขาวิชา