แนะแนวการศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

รับนักเรียนจากทุกสายวิชา


การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้มีการสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะทาง โดยแบ่งออกเป็น

  1. กลุ่มวิชากฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และ
  3. กลุ่มวิชาการเสริมทักษะวิชาชีพนักกฎหมาย โดยนิติศาสตรบัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้

วิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ นิสิตนอกภาควิชานิติศาสตร์สามารถลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายเพื่อขอรับวิชาโททางนิติศาสตร์ได้ด้วย โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ตามที่ภาควิชานิติศาสตร์กำหนด

การประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถจะเข้าสู่ระบบงานได้หลายประเภท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นิติกร นักวิชาการ ตำรวจ ที่ปรึกษากฎหมายในสำนักกฎหมาย เป็นต้น

การศึกษาต่อ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์นี้แล้ว สามารถไปศึกษาต่อในระดับสูงในสาขานิติศาสตร์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา หรือนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ได้ด้วย


รหัสกลุ่มสาระและชื่อรายวิชาที่ใช้สมัคร

โปรดสืบค้นข้อมูลผ่าน webpage ของ สอท.
หรือดูรายละเอียดที่ webpage ของสาขาวิชา