แนะแนวการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

รับนักเรียนจากทุกสายวิชา


ปรัชญา ความสำคัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสังคมศาสตร์ ในแนวสหวิทยาการ ให้แก่กำลังคนในสถาบันอุดมศึกษา องค์การภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการดุษฎีบัณฑิตที่สามารถทำการสอนวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาสังคม โดยใช้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมในทุกระดับ โดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ คุณค่า และคุณธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์การภาครัฐและเอกชน ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต
  2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นกระบวนการและเป็นระบบ
  3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์สู่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  4. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมของประเทศและพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน

การดำเนินการหลักสูตร

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลา ราชการปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนที่รับ ปีการศึกษาละ 10 คน

ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


เนื้อหาหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- สัมมนา 4 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ก. วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต

01499611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
(Philosophy of Social Sciences)
3(3-0-6)
01499612 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
(Analysis of Social Sciences)
3(3-0-6)
01499621 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพขั้นสูงทางสังคมศาสตร์
(Advanced Qualitative Analysis Technique in Social Sciences)
3(3-0-6)
01499691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสังคมศาสตร์
(Advanced Research Methodology in Social Sciences)
3(3-0-6)

ข. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

01499622 เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research Technique)
3(3-0-6)
01499696 ** เรื่องเฉพาะทางสังคมศาสตร์
(Selected Topics in Social Sciences)
3
01499698 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3

ค. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

01499699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-36