แนะแนวการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รับนักเรียนจากทุกสายวิชา


ศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคศึกษา และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในทุกด้านในฐานะที่เป็นภูมิภาคแห่งความเจริญทางอารยธรรม มาตั้งแต่อดีต ที่มีความสำคัญทางด้านสังคม เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการเมืองของโลกจนถึงปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ในการศึกษาแบบสหวิทยาการ และเชี่ยวชาญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาค และเน้นให้บัณฑิตรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เผชิญหน้าอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความกระตือรือร้น มีวิสัยทัศน์ รู้ และเข้าใจปัญหา ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกด้าน รวมถึงให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสรรค์และสื่อสารกับสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้

การประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลายวงการ เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนทั่วไป ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และยังสามารถประกอบอาชีพในบรรษัทธุรกิจ ธนาคาร สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การศึกษาต่อ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการวิจัยและศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้หรือสาขาอื่นๆ ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ


รหัสกลุ่มสาระและชื่อรายวิชาที่ใช้สมัคร

โปรดสืบค้นข้อมูลผ่าน webpage ของ สอท.
หรือดูรายละเอียดที่ webpage ของสาขาวิชา