แนะแนวการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

รับนักเรียนจากทุกสายวิชา


ศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคศึกษา (Area Studies) และประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History) ไปพร้อมๆ กัน โดยลักษณะการเรียนการสอนนอกจากจะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในภูมิภาคต่างๆของเอเชียอย่างละเอียดแล้ว ยังให้ความกระจ่างในเชิงมหภาคเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยุโรป รัสเซีย เป็นต้น

ทั้งนี้แนวทางศึกษาประเด็นปัญหาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่านี้ยังจะชี้ให้เห็นผลกระทบในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงถึงประชาชาติและภูมิภาคดังกล่าวในยุคปัจจุบัน โดยการเรียนการสอน นอกจากการบรรยาย การอ่านหนังสือประกอบ และการศึกษาจากสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีการอภิปราย สัมมนา ทำรายงาน และทำภาคนิพนธ์

การประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทุกวงการ โดยมิใช่จำกัดเฉพาะแต่ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ครู และอาจารย์ในกระทรวง กรม และสถาบันการศึกษาต่างๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าทำงานในธุรกิจภาคเอกชนที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ ในการประกอบกิจการได้แทบทุกสาขาธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจสื่อสารมวลชน ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจพาณิชย์อื่นๆ ทั่วไป

การศึกษาต่อ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ และสามารถใช้พื้นฐานความรู้ระดับปริญญาตรีทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เมื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งในภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ


รหัสกลุ่มสาระและชื่อรายวิชาที่ใช้สมัคร

โปรดสืบค้นข้อมูลผ่าน webpage ของ สอท.
หรือดูรายละเอียดที่ webpage ของสาขาวิชา