แนะแนวการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รับนักเรียนจากทุกสายวิชา


การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นการศึกษา 2 สาขาวิชาสำคัญทางสังคมศาสตร์ คือ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในวิชาเอกเดียว ศาสตร์ทั้งสองส่วนนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจมนุษย์ สังคมอย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งมีทั้งการศึกษานอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งฝึกฝนการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเข้มข้นอีกด้วย เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงต่อไป

การประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้อย่างกว้างขวางหลากหลายอาชีพ ทั้งในภาคราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เช่น งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาชุมชน งานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ งานด้านการฝึกอบรม งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น

การศึกษาต่อ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาต่าง ๆ อาทิ สังคมวิทยามานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม ประชากรศาสตร์ เป็นต้น


รหัสกลุ่มสาระและชื่อรายวิชาที่ใช้สมัคร

โปรดสืบค้นข้อมูลผ่าน webpage ของ สอท.
หรือดูรายละเอียดที่ webpage ของสาขาวิชา