หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์


คณะสังคมศาสตร์ ทำการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รวม 7 หลักสูตร ปริญญาโท 9 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร (จากฐานข้อมูลของ ม.ก.)ได้แก่

หลักสูตร สาขาวิชา รายละเอียด เนื้อหารายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยามี 4 สาขา ได้แก่
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- จิตวิทยาคลินิค
- จิตวิทยาชุมชน
- จิตวิทยาอุตสาหกรรม
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ (ภาคปกติ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(ภาคพิเศษ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคปกติ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มี 4 สาขา ได้แก่
- การปกครอง
- บริหารรัฐกิจ
- บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

หลักสูตรปริญญาโท 9 หลักสูตร (จากฐานข้อมูลของ ม.ก.)ได้แก่

หลักสูตร สาขาวิชา รายละเอียด เนื้อหารายวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาชุมชน
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา
(ปิดหลักสูตรชั่วคราว)

คลิกที่นี่
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
(ปิดหลักสูตรชั่วคราว)

คลิกที่นี่
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาประยุกต์(ภาคปกติ)
คลิกที่นี่
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนสังคมศาสตร์
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาสังคม
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความขัดแย้ง(ภาคพิเศษ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์มี 4 สาขา ประกอบด้วย
- การปกครอง
- บริหารรัฐกิจ
- บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ/ราชบุรี)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก website ของบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร (จากฐานข้อมูลของ ม.ก.)ได้แก่

หลักสูตร สาขาวิชา รายละเอียด เนื้อหารายวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่