สารจากนายกสมาคมนิสิตเก่า

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง

นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะสังคมศาสตร์

"ดิฉันขอต้อนรับศิษย์เก่า SOC 47 KU 72 เข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่า คณะสังคมศาสตร์ ภายในสมาคมมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นและสมาคมมุ่งสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสังคมศาสตร์เพื่อช่วยเหลือ สร้างสรรค์ แบ่งปัน และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาคณะของเราต่อไปในอนาคต"


กิจกรรมสมาคมนิสิตเก่า

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา (SOC 11 KU36) ในโอกาสที่ได้รับการสรรหาให้ได้รับการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นับเป็นศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ท่านแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ โดยมี รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ (SOC 31) อ.ดร.ชมชิด พรหมสิน (SOC 31) อ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ (SOC 33 ) อ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี(SOC 34) อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์ (SOC 34) อ.พลอยวไล ไกรนรา(SOC 34) ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน (SOC 35) อ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ (SOC36) ร่วมแสดงความยินดี

พิธี มอบรางวัลสังคมศาสตร์เกียรติภูมิ แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี ในโอกาสนี้คณบดี คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา ได้รับมอบรางวัล "สังคมศาสตร์ เกียรติภูมิ" ของสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ โดย ดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล ในการนี้มีศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ อีก 5 ท่าน ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในคราวนี้ คือ

  1. ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี KU 34 SOC 9
  2. นายธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ KU 39 SOC 14
  3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ KU 35 SOC 10
  4. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม KU35 SOC 10
  5. นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ KU 35 SOC 10
นอกจากนี้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดร.อำพน กิตติอำพน ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ก้าวย่างต่อไปของคณะสังคมศาสตร์ในทศวรษที่ 5" สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติและนิสิตปัจุบัน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้


นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558