• วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

  บูรณาการศาสตร์ทางสังคมแห่งแผ่นดิน สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งสร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

 • ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

สายตรงคณบดี

 • "ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่ SOC 53/KU 78 ทุกคน ด้วยความยินดียิ่งนะคะ และขอให้ที่นี่เป็นที่ที่พวกเราใช้เวลา 4 ปีด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ"

  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา

  คณบดี คณะสังคมศาสตร์ 

 • ขออภัยคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกท่านช่วงนี้ คณะมีการปรับปรุงอาคารในหลายพื้นที่ 1. ปรับปรุงโถงลิฟท์อาคาร 1 ชั้น 1 2. ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเลขานุการคณะ อาคาร 3 ชั้น 1 ในส่วนงานสำนักงานฯ ได้ดำเนินการย้ายสำนักงานชั่วคราวดังนี้ 1. งานบริการการศึกษา โครงการ ป. ตรี ภาคพิเศษ การเงินภาคพิเศษ อาคาร 4 ชั้น 3 (ลานบิ้กซี) 2. งานกิจการนิสิต อาคาร 2 ชั้น 1 (ห้องศูนย์ปฏิบัติการกิจการนิสิต) 3. ส่วนงานอื่นๆ เช่น งานคลัง พัสดุ หน่วยสารบรรณ เจ้าหน้าที่ ประกันฯ อาคารสถานที่ อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องสมุดเดิม) สำนักงานฯ คาดว่าจะใช้เวลาในการปรับปรุง ประมาณ 150 วัน นับจากวันจันทร์หน้าค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

 • ขอให้นิสิตทุกคน ตั้งใจในการทำข้อสอบปลายภาคในรายวิชาต่างๆอย่างเต็มที่ และเชื่อว่านิสิตของคณะสังคมศาสตร์คงไม่พยายามทำอะไรที่ส่อไปในทางทุจริตการสอบนะคะ ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีค่ะ ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา คณบดี คณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารการศึกษา / วิจัย / ศึกษาต่อ / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง / จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์

ยังไม่มีประกาศ

กิจการนิสิต


 • SOC CSR

 • พิธีไหว้ครู 2561

 • ปฏิทินการศึกษา 2561

 • FRESHY ที่รัก โหลดดิ รอไร!

 • FRESHY ต้องรู้!!

 • นิสิตคณะสังคมศาสตร์รับรางวัลกิจกรรมดีเด่น

แนะนำสมาชิกใหม่คณะสังคมศาสตร์

 

Social Sciences Movement