• วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

  บูรณาการศาสตร์ทางสังคมแห่งแผ่นดิน สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งสร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

 • ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

สายตรงคณบดี

 • "ในช่วงปิดเรียนภาคต้นนี้ขอให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม
        และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาที่ท่านนับถือดลบันดาลให้สมาชิกคณะสังคมศาสตร์ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มุ่งหวังสิ่งใดสมดังปรารถนาและขอให้สมาชิกคณะสังคมศาสตร์ ยึดตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดปีใหม่นี้ต่อไปค่ะ"

  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
  คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารการศึกษา / วิจัย / ศึกษาต่อ / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง / จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์

กิจการนิสิต


 • การแต่งกาย3

 • การแต่งกาย2

 • การแต่งกาย1

แนะนำสมาชิกใหม่คณะสังคมศาสตร์

 

Social Sciences Movement