• วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

  บูรณาการศาสตร์ทางสังคมแห่งแผ่นดิน สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งสร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

 • ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

สายตรงคณบดี

 • "สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561 ขอให้เป็นปีแห่งพลัง แห่งความหวังและความสำเร็จของทุกๆท่านค่ะ

  และขอต้อนรับภาคเรียนใหม่ที่มาถึง ขอให้นิสิตทั้งสี่ชั้นปีตั้งใจศึกษา ฝึกงาน

  และโดยเฉพาะนิสิตปีที่ 4 ของคณะ ให้พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ ความสามารถ

  เพื่อเตรียมตัวออกไปสู่โลกแห่งการทำงานนะคะ ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ"

  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา

  คณบดี คณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารการศึกษา / วิจัย / ศึกษาต่อ / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง / จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์

กิจการนิสิต


 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

 • การแต่งกาย3

 • การแต่งกาย2

 • การแต่งกาย1

แนะนำสมาชิกใหม่คณะสังคมศาสตร์

 

Social Sciences Movement