• วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

  บูรณาการศาสตร์ทางสังคมแห่งแผ่นดิน สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งสร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

 • ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

สายตรงคณบดี

 • "สวัสดีค่ะ ว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้

  ขอให้ทุกคนเตรียมตัวออกไปสู่โลกแห่งการทำงานด้วยความพร้อมในทุกด้าน

  ใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่เพื่อทำหน้าที่ในการงานของตนเอง 

  และขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปนะคะ

  ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ"

  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา

  คณบดี คณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารการศึกษา / วิจัย / ศึกษาต่อ / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง / จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์

กิจการนิสิต


 • กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

 • กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

 • กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

 • การแต่งกาย3

 • การแต่งกาย2

 • การแต่งกาย1

แนะนำสมาชิกใหม่คณะสังคมศาสตร์

 

Social Sciences Movement