• วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

  บูรณาการศาสตร์ทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางสังคมศาสตร์

  2. ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกทางสังคม

  3. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีมาตรฐานสู่ระดับสากล

  4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาสตร์

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ

 • ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

สายตรงคณบดี

 • เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ทุกคนมีแต่ความสุข ความก้าวหน้า ความเจริญ และโชคดีตลอดปีค่ะ ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี คณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารการศึกษา / วิจัย / ศึกษาต่อ / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง / จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์

กิจการนิสิต


 • คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆปี 1 ทั้งป.ตรี และป.โท เข้าร่วมกับการอบรม "ใช้ห้องสมุด อย่างมือโปร " ระหว่างวันที่ 15-31 สค. นี้ นิสิตที่เข้าไปร่วมชม ได้ทั้งความรู้ สะสมแต้มรับรางวัลกับทางสำนักหอสมุด และ ชั่วโมงกิจกรรม

 • For Freshy

 • FRESHY ที่รัก โหลดดิ รอไร!

 • FRESHY ต้องรู้!!

 • นิสิตคณะสังคมศาสตร์รับรางวัลกิจกรรมดีเด่น

แนะนำสมาชิกใหม่คณะสังคมศาสตร์

 

Social Sciences Movement